SÁNG LẬP

 • Trường Trung học Kỹ Thuật Cao Thắng Sài Gòn dược sáng lập với danh xưng dầu tiên là Trường Cơ Khí Á Châu do Nghị Dịnh ngày 20 tháng 2 năm 1906 của Thống Dốc Nam Kỳ Rodier.Lúc ấy,Toàn Quyền Dông Dương là Bonhour. Mục dích của Trường Cơ Khí Á Châu là dể dào tạo chuyên viên cơ khí bổn xứ cho nghành Hải quân Pháp tại Dông Dương và kỹ thuật gia cho kỹ nghệ hay xí nghiệp của người Pháp. Vị Hiệu Trưởng sáng lập nhà trường là ông Emmanuel Rosel, kỷ sư công nghệ, lúc bấy giờ là Dại Úy cơ khí trong Hải quân Pháp. Ông nắm luôn quyền chỉ huy nhà trường cho dến khi ông từ trần, năm 1939 với cấp bậc dại tá cơ khí Hải quân. Sỉ số học sinh lúc ấy rất ít, vì người Việt Nam chưa thích di học về các ngành kỹ nghệ vã lại khi ở trường ra, con phải di lính cho Hải quân Pháp, nên lớp học dầu tiên chỉ có vài ba chục học sinh. Trường Cơ khí Á Châu dược dặt dưới quyền diều khiển của Hải quân, mặc dù mọi chi phí dều do ngân sách chính phủ Nam Kỳ dài thọ. Dụng cụ, máy móc dều do Hải quân cung cấp. Giáo sư là những sỉ quan hay hạ sỉ quan cơ khí Hải quân tại căn cư Sài Gòn.
 • Theo lịch sử và hệ thống tổ chức Trường Trung học Kỹ Thuật Cao Thắng năm 1959.
 • Năm 2004 trường dược nâng cấp trở thành Trường Cao Dẳng Kỹ Thuật Cao Thắng-Web Site là http://www.caothang.edu.vn.

 • BAN NGÀNH KỸ THUẬT

 • Giai doạn từ 1906-1954: Dào tạo khoảng 695 thợ cơ khí và diện theo nhu cầu nghành hải quân.
 • Giai doạn từ 1954-1975: Dào tạo khoảng 6000 công nhân gồm hai ban chuyên nghiệp và kỹ thuật toán. Ban chuyên nghiệp với nhiều tay nghề như diện, nguội, cơ khí và mộc. Ban kỹ thuật toán tốt nghiệp tương dương Tú tài phần 2 phổ thông với chuyên nghiệp cơ khí và diện.
 • Giai dọan từ 1975-2000: dào tạo hơn 10000 thợ với các nghề tiện, phay bào, người sữa chửa, người chế tạo...với thời gian 2,5 năm. Dào tạo trung học kỹ thuật tuyển từ các tốt nghiệp trung học phổ thông, thời gian dào tạo từ 2-2,5 năm, tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp với tay nghề bậc 3/7 với 7 nghành chế tạo. cơ khí, sữa chủa cơ khí, ô tô,diện công nghiệp, diện tử công nghiệp, cơ diện lạnh và trung cấp tin học
 • TÊN TRƯỜNG VÀ HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC GIAI DOẠN 

  Giai Doan Ten Truong va Hieu Truong
  01. 1906-1939 ECOLE DES MECHANICIENS ASIATIQUES
  --- Ong Emmanuel Rosel-Ky su Cong Nghe-Dai ta Hai Quan.
  02. 1939-1942 ECOLE TECHNIQUE SPECCIALE
  --- Ong Albert Simon-Ky su Co khi-Dai uy Hai Quan.
  03. 1942-1946 ECOLE DES MECHANICIENS ASIATIQUES
  --- Ong Yves Germain-Ky su Co khi-Dai uy Hai Quan.
  04. 1946-1950 COLLEGE TECHNIQUE
  --- Ong Gerard Tabouillot-Ky su Cong nghe.
  05. 1950-1952 COLLEGE TECHNIQUE
  --- Ong Nguyen Cao Khoan-Ky su dien I.K.G.
  06. 1952-1957 Truong Trung hoc Ky Thuat de nhi cap CAO THANG
  --- Ong Do Van Tra-Ky su dien VIOLET.
  07. 1957-1958 Truong Trung hoc Ky Thuat de nhi cap CAO THANG
  --- Ong Nguyen Dang Hoang-Ky su Cong chanh.
  08. 1958-1961 Truong Trung hoc Ky Thuat CAO THANG
  --- Ong Pham Xuan Do-Giao su Thanh tra Hoc chinh.
  09. 1961-1964 Truong Trung hoc Ky Thuat CAO THANG
  --- Ong Cao Thanh Danh-Ky su dien E.N.S.M..
  10. 1964-1965 Truong Trung hoc Ky Thuat CAO THANG
  --- Ong Nguyen Tan Phat-Ky su dien E.N.S.M...
  11. 1965-1967 Truong Trung hoc Ky Thuat CAO THANG
  --- Ong Le Dinh Vien-Master of Education.
  12. 1967-30/04/1975 Truong Trung hoc Ky Thuat CAO THANG
  --- Ong Nguyen Hong Lam-Ky su Cong nghe.
  13. 5/75-12/80 Truong Trung hoc Ky Thuat CAO THANG
  --- Ong Tran Huu Tam-Chuyen Vien Ky thuat.
  14. 1/1981-6/1982 Truong Trung hoc Ky Thuat CAO THANG
  ---7/1982-12/1988 Truong Ky Thuat CAO THANG
  --- Ong Dinh Van Mong-Ky su Co khi.
  15. 1/1989-2004 Truong Ky Thuat CAO THANG
  --- Ong Vo Hong Thai-Ky su Co khi oto.
  2004-hiện nay Truong Cao Dẳng Kỹ Thuật CAO THẮNG
  --- Ong Vo Hong Thai-Ky su Co khi oto.

  Trở Về Trang Nhà